Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Tiedot rekisterinpitäjästä

Deletec Oy / Pellettimarket verkkokauppa
Y-tunnus: 0876415-2
Osoite: Puukyläntie 22, 54500 Taavetti

2. Rekisterin nimi

Pellettimarket verkkokauppa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Deletec Oy:n asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Deletec Oy:n asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
 • palveluiden markkinointiin ja myyntiin
 • maksusuoritusten valvontaan ja perintään
 • Deletec Oy:n liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

4. Tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja:

Perustiedot:

 • Nimi
 • Toimitus- ja laskutusosoite
 • IP-osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi

Maksua koskevat tiedot kerää Osuuspankin Checkout.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan asiakkailta tilauksien, sopimusten tai yhteydenottojen perusteella ja silloin, kun asiakas käyttää Deletec Oy:n tarjoamia palveluita.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan palvelusta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä lain sekä liiketoiminnan edellyttämän ajan verran. Verkkokaupan rekisteröityneella asiakkaalla on oikeus poistaa henkilötietonsa sisältämä asiakastili, jolloin tiedot poistuvat verkkokaupasta välittömästi. Varmuuskopioista tiedot poistuvat kahden kuukauden kuluessa.

Deletec Oy voi käsitellä henkilötietoja verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Deletec Oy ei myy tai markkinoi henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Deletec Oy voi luovuttaa henkilötietoja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomasille tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Deletec Oy käyttää verkkosivustoillaan evästeitä parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta ja analysoidakseen verkkosivustonsa käyttöä. Deletec Oy ei kuitenkaan yhdistä evästeiden perusteella saatuja tietoja henkilötietoihin, joten tiedot pysyvät anonyyminä.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Deletec Oy kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan suojatakseen henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt verkkokauppa-alustaa ylläpitävän Seravo Oy:n toimesta. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Deletec Oy:n työntekijöillä ja valtuutetuilla alihankkijoilla. Henkilötietoihin pääsy on edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä verkkokaupan käyttäjällä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa, mitä tietoja Deletec Oy:n on hänestä kerännyt. Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa henkilötiedot sisältämänsä asiakastili.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos se katsoo, että Deletec Oy ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia.

Tietoja säilytetään Seravo Oy:n hallinnoimilla palvelimilla Suomessa. Seravo Oy on Suomeen rekisteröity yritys joka noudattaa suomalaisia lakeja ja normistoja. Seravo Oy:n tietoturva ja GDPR- asioista saat lisätietoa täältä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Deletec Oy voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Deletec Oy ilmoittaa asiasta tämän tietosuojaselosteen alussa ja verkkosivustolla 30 päivän ajan. Deletec Oy suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meihin. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla. Pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.